สถิติ
เปิดเมื่อ14/04/2019
อัพเดท12/07/2019
ผู้เข้าชม1312
แสดงหน้า2142
ปฎิทิน
April 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
(เข้าชม 216 ครั้ง)
ชมรมศิษย์เก่าไม้ผลแม่โจ้ได้ก่อตั้งขึ้นโดย
          
             
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศิษย์เก่าสาขาไม้ผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของชมรมฯ 
              
ชมรมฯเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่องานแม่โจ้ศาสตร์แห่งลำไย    ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน  2548  ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวไม้ผลครั้งแรกขึ้น  โดยมีพี่ ศรีทัย วงษา (แม่โจ้รุ่น 51 - ไม้ผลรุ่น 4) เป็นประธานจัดงาน ในงานได้จัดให้มีประชุมสมัยสามัญครั้งแรก และเลือกตั้งประธานชมรมศิษย์เก่าไม้ผลแม่โจ้ขึ้น ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก นายสมเพชร พรมเมืองดี (แม่โจ้รุ่น 53-ไม้ผลรุ่น6) เป็นประธานชมรมฯคนแรก หลังจากนั้นได้มีการจัดงานคืนสู่เหย้าอีกครั้ง  ซึ่งทางสาขาไม้ผลแม่โจ้เป็นแม่งาน ชื่องาน 25 ปี ไม้ผลแม่โจ้ วันที่ 5 ธันวาคม 2551 (ฉลองแม่โจ้ 75ปี)
             อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจัดงานครั้งนี้ทางชมรมฯมิได้เป็นผู้กำหนดรูปแบบและกิจกรรมในงาน จึงมิได้จัดการประชุมสมัยสามัญแต่อย่างใด ต่อมาได้มีการจัดงาน 30 ปีไม้ผลแม่โจ้คืนถิ่น ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ซึ่งถือเป็นงานคืนสู่เหย้าครั้งที่ 3 ของชาวไม้ผลแม่โจ้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มี พี่ถวิล กาวิสุข (ไม้ผลรุ่น 5) เป็นประธานจัดงาน และได้มีการเลือกตั้งประธานชมรมศิษย์เก่าไม้ผลแม่โจ้คนใหม่ ซึ่งผู้ที่ได้รับการลงคะแนนให้เป็นประธานชมรมฯคือนายถวิล กาวิสุข (ไม้ผล5) ซึ่งจะทำหน้าที่บริหารกิจกรรมต่างๆของชมรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นต้นไป
           ต่อมาได้มีการจัดงานไม้ผลคืนถิ่น 35 ปี วันที่ 9 ธันวาคม 2561 (ฉลองแม่โจ้ 85 ปี)  ซึ่งถือเป็นงานคืนสู่เหย้าครั้งที่ 4 ของชาวไม้ผลอีกครั้ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีพี่ ถวิล กาวิสุข (ไม้ผลรุ่น 5) เป็นประธานจัดงาน และได้มีการเลือกประธานชมรมศิษย์เก่าไม้ผลแม่โจ้คนใหม่  การเลือกประธานชมรมฯ สมาชิกที่ได้รับการลงคะแนนให้เป็นประธานชมรมฯ คือ พี่ ศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ไม้ผลรุ่น 7)  ซึ่งจะทำหน้าที่บริหารกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้ นับตั้งแต่ ปี 2562 - 2566 เพื่อปฎิบัติหน้าที่นำพาชาวไม้ผลแม่โจ้ ต่อยอดงาน พัฒนางานต่อไปให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั้งยืนตลอดไป


      

คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าไม้ผลแม่โจ้ที่ปรึกษา

1. อาจารย์ รัฐพล  ศรีบัวเผื่อน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย       โทร. 081-9515907
3. รองศาสตร์จารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล      
4. อาจารย์ พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย
5. พี่ ไม้ผล  รุ่น 1 นายส่งศักดิ์ คำชัยลึก       โทร. 082-8913030

6. พี่ ไม้ผล  รุ่น 2 นายจรัญ ขึ้นแสง              โทร. 089-8514990
7. พี่ ไม้ผล  รุ่น 3 นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด         โทร. 081-9511287
8. พี่ ไม้ผล  รุ่น 4 นายศรีทัย วงษา                โทร. 098-7914839
9. พี่ ไม้ผล  รุ่น 5 นายถวิล กาวิสุข                โทร. 081-8848835
10. พี่ ไม้ผล  รุ่น 6 ดร.วารินทร์ สุทนต์           โทร. 098-6733256


คณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่าไม้ผลแม่โจ้ ปี 2562 - 2566
 
1. นายศรัณญ์  ใจคำ                                         ประธานชมรมศิษย์เก่าไม้ผลแม่โจ้ 
    โทร. 099-2714042    
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชิติ  ศรีเงินยวง                                               รองประธาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ                                       รองประธาน
    โทร. 083-4701495
4. นายณัฐพัสกร  บุญญานุกูล                                         รองประธาน ฝ่ายหารายได้
     โทร. 
081-7366367
5. นายถิรวัฒน์  ปลายยอด                                              รองประธาน ฝ่ายหารายได้
    โทร. 091-5545651
6. นายวิเชษฐ์  พรเลิศพงศ์                                      รองประธานฝ่ายหารายได้
    โทร. 081-8254921
7. นายวีรยุทธ กิจโสภา                                                รองประธาน ฝ่ายสันทนาการ
8. นายสวัสดิ์  พรหมอินททร์                                   รองประธาน  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
     โทร. 089-4640629
9. รองศาสตร์ตราจารย์ ดร. ชิติ ศรีตนทิพย์      รองประธาน ฝ่ายประสานงานรุ่น
    โทร. 081-3869954
10. ดร. สุรชัย ศาลีรัส                                                         รองประธาน  ฝ่ายสถานที่
11. นายธนกฤต  ไทยทวี                                                    รองประธาน  ฝ่ายการเงิน
12. นายจำเริญ  เชื่อมสกุล                                                                        กรรมการ 
      โทร. 089-9976734
13. นายเชาว์  ปุกปัน                                                                                 กรรมการ
      โทร. 084-3643711
14. นายเจริญ  โนพีระ                                                                               กรรมการ
15. นางสาวทิพย์สุนทร  ฆานะสิทธิ์                                                             กรรมการ
16. นางสาวหิรัญผกา  ลดหลั่น                                                                   กรรมการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร  บุญปลอด                                           กรรมการ
       โทร. 087-1735920
18. นายอาณัติ   เจริญพงษ์                                                                        กรรมการ
       โทร. 081-7830263
19. นายศิโรตน์  ชูติวัตร                                                                               กรรมการ
20. นายทิฆัมพร   คุ้มฉายา                                                                          กรรมการ
21. ไม้ผล รุ่น 8  นายสุรพล ปานหมอก                                                         กรรมการ
       โทร. 081-9602563
22. ไม้ผล รุ่น 9  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์                         กรรมการ
       โทร. 081-5309896
23. ไม้ผล รุ่น 10  นายประยุทธ  หม้อดี                                                         กรรมการ
24.  ไม้ผล รุ่น11  จารุณีย์  เก่าพิมาย                                                           กรรมการ
25. ไม้ผล รุ่น 12  นายกิตติศักดิ์  ฉายศรี                                                      กรรมการ
26. ไม้ผล รุ่น 13  นายสมคิด  ทวี                                                                  กรรมการ
27. ไม้ผล รุ่น 14  นายวิศิษฎ์  แจ่มศิลา                                                         กรรมการ
28. ไม้ผล รุ่น 15  นางจิรนันท์  เสนานาญ                                                     กรรมการ
       โทร. 081-7240276
30. ไม้ผล รุ่น 16  นายอัคราชัย  เสนมณี                                                      กรรมการ
31. ไม้ผล รุ่น 17  นายอัศวิน วงศ์พญา                                                         กรรมการ
       โทร. 081-5689338
32. ไม้ผล รุ่น 18  นายจิรเมธ  ปัญญา                                                           กรรมการ
       โทร. 090-3168257
33. ไม้ผล รุ่น 19  นายสุขใจ  จีนอ่อน                                                           กรรมการ
       โทร. 089-1758253
34. ไม้ผล รุ่น 20  นายชนินทร์  แซ่ฟุ้ง                                                          กรรมการ
       โทร. 081-9518403
35. ไม้ผล รุ่น 21  นายภานุพงศ์  ทองแสน                                                    กรรมการ
       โทร. 086-1879035
36. ไม้ผล รุ่น 22  นายศราวุธ  พานทอง                                                        กรรมการ
       โทร. 086-9156631
37. ไม้ผล รุ่น 23  นางสาววันเพ็ญ  ศรีแก้ว                                                    กรรมการ
       โทร. 086-1170545
38. ไม้ผล รุ่น 24  นายปองพงศ์  คงประเสริฐ                                                กรรมการ
       โทร. 081-0396061
39. ไม้ผล รุ่น 25  นายสุรพล  แซ่ย่าง                                                            กรรมการ
        โทร. 083-3252772
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์   ธนารุจ                                             เลขานุการ
       โทร. 088-2687961
41. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณ และ นายเรวัต  แก้วเลิศตระกูล          ผู้ช่วยเลขานุการ
       โทร. 086-1164436 และ 089-8528781